AKTUALNOŚCIProtest oddalony
30.11.2009r.
Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 165 ze zm.), informuje że protest wniesiony przez Blond & Roux Architectes w dniu 20 listopada 2009 r. na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dwóch odrębnych dokumentacji projektowych dla obiektu "Teatru w budowie" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, zostaje oddalony w całości.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia protestu, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Protest uczestnika negocjacji
23.11.2009r.
W dniu 20 listopada br. francuska firma Blond & Roux Architectes złożyła protest na czynności dokonane przez Województwo Lubelskie w postępowaniu w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowych budynku "Teatru w budowie" oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji.

Termin rozstrzygnięcia protestu upływa dnia 30 listopada br.

Negocjacje rozstrzygnięte!
10.11.2009r.
Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 10 listopada br. zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowych budynku "Teatru w budowie" oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji.

Komisja przetargowa oceniała oferty pod względem następujących kryteriów:
- cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (65%),
- termin realizacji przedmiotu zamówienia (15%),
- funkcjonalność rozwiązań projektowych (20%).

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., która otrzymała 94,28 pkt. Firma zadeklarowała przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej w 320 dni za cenę 7.978.800 zł. (zobacz zdjęcia)

Pozostali uczestnicy negocjacji: francuska pracownia Blond & Roux Architectes zadeklarowała wykonanie dokumentacji w 472 dni za cenę 8.980.000 zł (łącznie 87,91 punktów), natomiast Konsorcjum Gray International Sp. z o.o. i Dedeco Sp. z o.o. w 450 dni za prawie 11.956.000 zł (łącznie 62,60 punktów).

Zarząd przyjął Zobowiązanie
16.10.2009r.
Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 5 października 2009 r. podjął uchwałę nr CCLXII/3359/09 w sprawie powierzenia Departamentowi Mienia, Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wykonywania obowiązków wnioskodawcy w związku z przygotowaniem i złożeniem do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 projektu pn. "Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie", zgłoszonego do dofinansowania przez Województwo Lubelskie umieszczonego na "Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013".

Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 134.471.800 zł. Wysokość dofinansowania ze środków RPO WL wynosi maksymalnie 85% kwoty środków kwalifikowanych, co stanowi 114.301.030 zł.

Zobacz uchwałę - http://www.um.bip.lublin.pl/upload/pliki/259.pdf

Negocjacje rozpoczęte
03.07.2009r.
W dniu 3 lipca br. zostało wszczęte postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dwóch odrębnych dokumentacji projektowych dla obiektu "Teatru w budowie" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Zaproszenie do negocjacji otrzymały zespoły autorskie, które w Konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku "Teatru w budowie" w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego zajęły I, II i III miejsce:
- Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. (Lublin)
- Konsorcjum: Dedeco Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Gray International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Blond & Roux architectes (Paryż, Francja)

Z powyższymi zespołami zostaną przeprowadzone negocjacje, a następnie zostaną oni zaproszeni do złożenia oferty.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 61-65 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Prezentacja multimedialna prac konkursowych
01.06.2009r.
Zobacz prezentacje multimedialne prac konkursowych na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku "Teatru w budowie" w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego.


Wystawa prac konkursowych
19.05.2009r.
W dniach 27 maja - 7 czerwca br. w foyer Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie odbędzię się wystawa prac konkursowych na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku "Teatru w budowie" w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego. Wystawa czynna jest w godzinach 10 - 18.

Znamy już autorów nagrodzonych prac konkursowych!
19.05.2009r.
Naciśnij, aby zobaczyć
W dniu 18 maja br. o godz. 17.00 w budynku "Teatru w budowie" w Lublinie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku "Teatru w budowie" w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego.


Konkurs rozstrzygnięty!
10.05.2009r.
Sąd Konkursowy dokonał rozstrzygnięcia w Konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku "Teatru w budowie" w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego.

Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu, nastąpi w dniu 18 maja br. o godz. 17.00 w budynku "Teatru w budowie" w Lublinie. Serdecznie zapraszamy Uczestników Konkursu do wzięcia udziału w ceremonii.


Wpłynęły 24 prace konkursowe!
20.04.2009r.
W dniu 17 kwietnia 2009 r. o godz. 15.00 upłynął termin składania prac konkursowych. W powyższym terminie do Sekretariatu Konkursu wpłynęły 24 prace konkursowe. Sąd Konkursowy zbierze się w dniu 5 maja br., celem oceny prac i wyboru najlepszych z nich.

Najlepszym pracom konkursowym zostaną przyznane nagrody pieniężne, o których mowa w pkt. 21.4. i 21.6. Regulaminu Konkursu. Fundatorem nagród pieniężnych jest Fundacja Moniki i Janusza Palikotów oraz Województwo Lubelskie.

Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia otrzyma co najmniej dwóch, a nie więcej niż trzech Wykonawców, których prace zostały sklasyfikowane przez Sąd Konkursowy na I, II, III miejscu.

Przedmiotem negocjacji będą warunki umowy na opracowanie dwóch odrębnych dokumentacji projektowych budynku "Teatru w budowie", zawierających zadania inwestycyjne pn. "Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie" oraz "Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie", a także sprawowanie nadzoru autorskiego.


Odpowiedzi na pytania Uczestników Konkursu
03.03.2009r.
W dniu 26 lutego br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego. Celem spotkania było zredagowanie odpowiedzi na nadesłane przez Uczestników Konkursu pytania. Termin składania pytań upłynął dnia 20 lutego br. o godz. 15.00. Uczestnicy Konkursu zadali łącznie 54 pytania. Odpowiedzi.


41 Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie
28.01.2009r.
W dniu 26 stycznia br. Sąd Konkursowy zatwierdził ostateczną listę Uczestników Konkursu dopuszczonych do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku "Teatru w budowie" w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego.

Spośród nadesłanych 49 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, Zamawiający na wniosek Sądu Konkursowego zaprosił do dalszego udziału w postępowaniu oraz składania prac konkursowych 41 podmiotów. Wśród nich znalazło się 26 uczestników z Polski, 4 z zagranicy oraz 11 konsorcjów z udziałem firm lub architektów polskich i zagranicznych.

Prace konkursowe Uczestnicy Konkursu mogą składać do dnia 17 kwietnia 2009 r., do godz. 15.00 czasu polskiego.


Rozpatrzenie wniosków o dopuszczeniu do udziału w Konkursie
15.01.2009r.
Naciśnij, aby zobaczyć

Naciśnij, aby zobaczyć

Naciśnij, aby zobaczyć
W dniu 14 stycznia 2009 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku "Teatru w budowie" w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego.

Sąd Konkursowy rozpatrzył wnioski Uczestników Konkursu o dopuszczenie do udziału w Konkursie, których termin składania upłynął 9 stycznia 2009 r. o godz. 15.

W terminie nadesłano 49 wniosków, wśród których znalazło się 29 wniosków z Polski (m.in. z Warszawy, Krakowa, Katowic, Gdyni, Kielc, Łodzi, Poznania, Szczecina, Wrocławia, Lublina), 8 z zagranicy (Niemcy, Francja, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Litwa, Holandia) oraz 12 od konsorcjów z udziałem firm i architektów zagranicznych.

Sąd Konkursowy postanowił, iż część wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie ze względu na braki formalne wymaga uzupełnienia zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm.).

W związku z powyższym, poszczególni Uczestnicy Konkursu zostaną wezwani do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Konkursie, w terminie określonym przez Zamawiającego.
W dniu 26 stycznia br. Sąd Konkursowy zatwierdzi ostateczną listę Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie, o czym zainteresowani zostaną niezwłocznie powiadomieni.


Spotkanie Sądu Konkursowego
24.12.2008r.
W dniu 18 grudnia 2008 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku "Teatru w budowie" w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego. Celem posiedzenia było m.in. omówienie czynności organizacyjnych związanych z Konkursem oraz wniesienie zmian do Regulaminu Konkursu.

Sąd Konkursowy zaproponował zmianę zapisu w Regulaminie Konkursu, dotyczącą terminu składania prac konkursowych, poprzez jego przedłużenie o 1 miesiąc, tj. z dnia 16 marca 2009 r. na dzień 17 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2008 r. wyraził zgodę na zmianę w/w terminu w Regulaminie Konkursu.


Minister był gościem Marszałka
28.11.2008r.
Naciśnij, aby zobaczyć
Bogdan Zdrojewski, szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego, w czwartek był gościem Krzysztofa Grabczuka, marszałka województwa lubelskiego. Okazją do spotkania na Zamku Lubelskim było ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Teatru w Budowie.

Komisja konkursowa, złożona w większości z wybitnych architektów, na prace konkursowe czeka do marca przyszłego roku - mówił marszałek Krzysztof Grabczuk. - Ogłoszenie konkursu oznacza zielone światło dla inwestycji, której realizacja rozpoczęła się, bagatela, 34 lat temu.

Ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanowi Zdrojewskiemu przypadło zadanie szczególne. W asyście marszałka Grabczuka, wicemarszałka Jacka Sobczaka i posła Janusza Palikota, zamieścił on w internecie oficjalne ogłoszenie o konkursie.

Podczas konferencji prasowej minister Zdrojewski docenił starania władz województwa lubelskiego, zmierzające do ukończenia Teatru w Budowie i utworzenia w nim Centrum Spotkania Kultur. Podkreślił również wkład Fundacji Moniki i Janusza Palikotów, która ufundowała nagrody dla uczestników i zabezpieczyła środki na obsługę konkursu (łączna wartość wsparcia to 500 tys. zł).

Po konferencji na Zamku minister Zdrojewski w towarzystwie marszałka Grabczuka pojechał do Centrum Kultury przy ul. Peowiaków, gdzie spotkał się z przedstawicielami środowisk twórczych z terenu województwa.


Prezentacja filmowa obecnego stanu budynku "Teatru w budowie"
17.06.2008r.
Naciśnij, aby zobaczyć
Na zlecenie Zarządu Województwa Lubelskiego została wykonana prezentacja filmowa obecnego stanu budynku "Teatru w budowie", dla potrzeb ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej budynku "Centrum Spotkania Kultur w Lublinie" oraz "Placu Teatralnego". Prezentację, która stanowić będzie element dokumentacji konkursowej wykonała firma Ivent Mikołaj Majda.

Prezentacja - wersja polska
Presentation - english versionZakończenie prac przygotowawczych "Centrum Spotkania Kultur w Lublinie"
07.05.2008r.
W dniu 6 maja 2008 r. odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Jacka Sobczaka na której zaprezentowane zostały rezultaty prac przygotowawczych związanych z ogłoszeniem konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej budynku "Centrum Spotkania Kultur w Lublinie" oraz "Placu Teatralnego".

Wicemarszałek Jacek Sobczak obszernie omówił ideę i założenia funkcjonalno - użytkowe obiektu "Centrum Spotkania Kultur w Lublinie", które zakładają, iż budynek ten stanowić będzie miejsce, w którym spotykają się ludzie i idee. Centrum ma realizować koncepcję spotkania kultur na poziomie międzyregionalnym i międzynarodowym, dając każdemu mieszkańcowi regionu oraz gościom odwiedzającym Lubelszczyznę dostęp do wydarzeń artystycznych o najwyższej randze i jakości. Z drugiej strony ma to być również medium, za pomocą którego można prezentować bogactwo dorobku kulturalnego Lubelszczyzny w kraju i poza jego granicami. "Centrum Spotkania Kultur w Lublinie", podkreślając metropolitalny charakter Lublina, przyczyni się do rozwoju regionalnego w wymiarze kulturalnym. Obiekt ma mieć charakter "alei kulturalnej", wzdłuż której powinny znajdować się różne, dostępne dla gości Centrum pomieszczenia, tak aby można je było łatwo adaptować na potrzeby różnych działań. Osiągnąć to można poprzez zaprojektowanie obiektu jako przestrzeni uniwersalnej, poprzez rozbudowę lub adaptację istniejących pomieszczeń. Ważnym atutem obiektu ma być nowoczesna, wielofunkcyjna sala widowiskowa, o zmiennej akustyce, dająca możliwość organizowania koncertów, konferencji, spektakli teatralnych oraz operowych.

Wicemarszałek zaprezentował także efekty prac przygotowawczych zrealizowanych przez Departament Mienia, Infrastruktury i Inwestycji, które stanowią dokumenty i opracowania wynikające z wymogów ustawy prawo zamówień publicznych oraz międzynarodowych standardów przy ogłaszaniu tego typu konkursów, tj:
 1. Ekspertyzę techniczną dotyczącą oceny stanu technicznego konstrukcji budowlanej budynku "Teatru w budowie";
 2. Założenia do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego Centrum Spotkania Kultur w Lublinie;
 3. Opracowania Pana Jerzego Bojara:
  1. "Kompleksowa ocena obecnego stanu obiektu Teatru w budowie na potrzeby Centrum Spotkania Kultur w Lublinie",
  2. "Program i wytyczne funkcjonalno - technologiczne Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w obiekcie Teatru w budowie";
 4. Dokumentację inwentaryzacyjną budynku "Teatru w budowie";
 5. Mapę do celów projektowych w wersji numerycznej;
 6. Schemat powiązań funkcjonalnych Placu Teatralnego;
 7. Prezentację filmową obecnego stanu budynku "Teatru w budowie";
 8. Opracowanie Pana Dariusza Jachimowicza pn. "Koncepcja działalności programowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie";
 9. Wytyczne urbanistyczne dla Placu Teatralnego z obiektem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie;
 10. Porozumienie z Gminą Lublin w sprawie współdziałania przy realizacji samorządowych inwestycji - budynku "Centrum Spotkania Kultur w Lublinie" oraz " Palcu Teatralnego".

Powyższe opracowania zostały przekazane do Fundacji Moniki i Janusza Palikotów, która na podstawie zawartej umowy współpracy z Województwem Lubelskim przygotuje m.in. projekt regulaminu konkursowego na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej budynku "Centrum Spotkania Kultur w Lublinie" oraz "Placu Teatralnego".


Centrum Spotkania Kultur coraz bliżej
8.11.2007r.
Naciśnij, aby zobaczyć
Marszałek Jarosław Zdrojkowski i Wicemarszałek Jacek Sobczak jako przedstawiciele Samorządu Województwa oraz Monika i Janusz Palikot jako strona fundacji podpisali w czwartek umowę dotyczącą współpracy przy realizacji inwestycji Centrum Spotkania Kultur. Fundacja Palikotów sfinansuje nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum. Pierwszą nagrodą jest 40 tys. dolarów, druga, trzecia i czwarta po 20 tys. Konkurs zostanie ogłoszony na początku 2008 roku, później wybrany zostanie wykonawca prac, CSK będzie gotowe do 2012 roku. Koszt dokończenia budynku jest szacowany na 32,7 mln euro, z czego prawie 28 mln euro zapisano w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego. Pozostała część środków ma pochodzić z kasy Samorządu Województwa.


Publikacja raportu
18.10.2007r.
W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował "Założenia do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego Centrum Spotkania Kultur w Lublinie" przygotowane przez Zespół ds. Teatru w Budowie.

Raport dostępny jest do obejrzenia w *.pdf: tutaj


Wizyta Jerzego Bojara
25.07.2007r.
Naciśnij, aby zobaczyć
25 lipca przyjechał do Lublina Jerzy Bojar przewodniczący Polskiego Oddziału Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Technologów Teatralnych i Architektów, by stwierdzić w jakiej kondycji znajduje się Teatr w Budowie i czy w przyszłości będzie można wystawiać w nim operę. Ekspert przez kilka godzin wnikliwie oglądał budynek przyszłego Centrum Spotkania Kultur. Jerzy Bojar, po obejrzeniu gmachu stwierdził, że jest szansa, by w Lublinie powstał jeden z najciekawszych obiektów teatralnych w Polsce.


Rada Honorowa Centrum Spotkania Kultur powołana
31.05.2007r.
Naciśnij, aby zobaczyć
Paryż ma Centrum Pompidou, Lublin będzie miał swoje "Centrum Spotkania Kultur" - tak w skrócie można określić ambitny plan Rady Honorowej, która została powołana 31 maja 2007 r. w celu przekształcenia "Teatru w Budowie" w tętnicy życiem ośrodek kultury. Dwudziestodziewięcioosobowa Rada składa się z ludzi polityki, sztuki, mediów i Kościoła. Na jej czele stanął lider Budki Suflera - Krzysztof Cugowski, zaś wiceprzewodniczącymi zostali Jarosław Zdrojkowski Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Janusz Palikot, lider PO na Lubelszczyźnie.

Misja i działalność "Centrum Spotkania Kultur" nawiązywać będzie do tradycji Lublina, jako miejsca otwartego na spotkania i przenikanie kultur, spotkania Wschodu z Zachodem. Przyczyni się również do efektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego, promocji młodych talentów w różnych dziedzinach kultury i sztuki, a także wzmocni i wzbogaci atrakcyjność oferty kulturalnej regionu i stolicy województwa. "Założeniem jest to, by Centrum stało się symbolem i wizytówką naszego miasta, takim jak Zamek czy Brama Grodzka" - mówił na konferencji prasowej Krzysztof Cugowski.

Niewątpliwym sukcesem zakończyły się negocjacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego, w którym to jednym z kluczowych projektów jest Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - podkreślił marszałek Jarosław Zdrojkowski. Dodał również, że już niedługo uruchomione zostaną pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej na kontynuowanie inwestycji.

Dokończenie rozpoczętej w 1974 r. budowy teatru to sprawa honoru dla władz Lubelszczyzny, a jednocześnie ogromna szansa na powstanie najpiękniejszego i najbardziej nowoczesnego centrum kulturalnego w Polsce, które przyciągać będzie do Lublina turystów z całego świata.

Skład Rady Honorowej do obejrzenia w *.pdf: tutaj


Sukces negocjacji z Komisją Europejską. Euro na "Teatr w Budowie" coraz bliżej
24.05.2007r.
Naciśnij, aby zobaczyć
W dniu dzisiejszym sukcesem zakończyły się negocjacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego, w którym to jednym z kluczowych projektów jest Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wszystkie planowane inwestycje zawarte w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym RPO spotkały się z przychylnością przedstawicieli KE.

Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie jest jedną z kluczowych inwestycji zapisanych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
Założenia:
 • Wartość projektu: 32,72 mln euro (wstępny szacunek), kwota dofinansowania: 27,82 mln euro
 • Cel: poprawa atrakcyjności kulturowej i turystycznej regionu poprzez zwiększenie dostępności do obiektów kultury
 • Zakres: przebudowa części istniejącego gmachu teatru na potrzeby Centrum Spotkania Kultur
 • Realizacja: 2007-2013
W ramach projektu utworzone zostanie międzynarodowe centrum kulturalne, którego misja i działalność wyrażać będzie ideę spotkania kultur Wschodu i Zachodu. Działalność Centrum nawiązywać będzie do tradycji Lublina, jako miejsca otwartego na spotkania i przenikanie kultur. Przyczyni się również do efektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego, promocji młodych talentów w różnych dziedzinach kultury i sztuki, a także wzmocni i wzbogaci atrakcyjność oferty kulturalnej regionu i stolicy województwa.


Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie "Teatru w Budowie"
16.03.2007r.
Powstała szansa na najnowocześniejszy i najpiękniejszy obiekt kultury kraju. 16 marca 2007 roku Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Zdrojkowski oraz Poseł Janusz Palikot ( Fundacja Janusza Palikota) podpisali list intencyjny w sprawie wspólnej organizacji i finansowaniu międzynarodowego konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Zapoczątkowana współpraca ma na celu wyłonienie w trybie konkursu najlepszego projektu architektonicznego dla "Teatru w Budowie", aby kończony obiekt był wizytówką i symbolem Lubelszczyzny.